MEDIACJE

Mediacja to taki sposób rozwiązania konfliktu (sporu), w którym bezstronny i neutralny mediator wspiera strony w samodzielnym osiągnięciu porozumienia satysfakcjonującego dla każdej z nich.

Mediację można podjąć w każdym konflikcie, w którym strony chcą wspólnie, w drodze współpracy, poszukać rozwiązań w kwestiach spornych. Można ją wszcząć na etapie przedsądowym, jak również po rozpoczęciu postępowania w sądzie. W mediacji strony same decydują, czy i na jakich warunkach spór zostanie rozwiązany. Rolą mediatora jest wsparcie, towarzyszenie Klientom w procesie wzajemnego wysłuchania, ujawnienia interesów i potrzeb, szukania rozwiązań kwestii spornych i uzgadniania treści porozumienia.

Mediacja charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka, gdyż zgodnie z zasadą dobrowolności każdy uczestnik w dowolnym momencie może odstąpić od udziału w sesjach mediacyjnych. Poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności, pozwalają na otwartość, szczerość i ochronę reputacji.

Mediacja jest skuteczniejsza i tańsza od procesu sądowego. Daje ona stosunkowo szybki i ostateczny wynik, a strony w wysokim stopniu stosują się do powziętych ustaleń ze względu na to, że same wypracowały i uzgodniły warunki porozumienia.

Mediacja pozwala zmienić dotychczasowe wzory nieprawidłowej komunikacji i skoncentrować się na poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań na przyszłość. Pomaga w utrzymaniu lub wznowieniu relacji, które będą mogły być kontynuowane.

Oferujemy możliwość skorzystania z wiedzy, umiejętności oraz życzliwości kompetentnego i doświadczonego mediatora, który dba o to, by podczas sesji mediacyjnych Klienci czuli, że są słuchani i rozumiani, zachowując w rozwiązywaniu swoich konfliktów pełną autonomię i wpływ na wynik porozumienia.